1. ന്യായവിധി

    1. നാ.
    2. ന്യായത്തീർപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക