1. ന്യായസൂത്രം

    1. നാ.
    2. ഗൗതമപ്രണീതമായ ന്യായശാസ്ത്രം, അതിലെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക