1. ന്യായീകരിക്കുക

    1. നാ.
    2. ന്യായമല്ലാത്തതു തിരുത്തി നീതിപൂർവമാക്കുക
    3. ന്യായമല്ലാത്തതിനെ ന്യായമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക