1. ന്യാസം

  1. നാ.
  2. പണയം
  3. ഏൽപ്പിക്കൽ
  4. വയ്ക്കൽ
  5. എറിഞ്ഞുകളയൽ
  6. സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപിച്ച വസ്തു
  7. മുദ്ര, അച്ച്
  8. മുദ്രപതിക്കൽ
  9. പൂജ തുടങ്ങുമ്പോൾ മന്ത്രാക്ഷരങ്ങളൂപയോഗിച്ച് ദേവതകളെ ശരീരത്തിൻറെ ഓരോഭാഗത്തായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക