1. ന്യാസഹരൻ

    1. നാ.
    2. ന്യാസവസ്തു അപഹരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക