1. ന്യാസി

    1. നാ.
    2. ലൗകികബന്ധങ്ങളും താത്പര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചവൻ, സന്ന്യാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക