1. ന്യൂന

  1. വി.
  2. കുറവ്
  3. താണസ്ഥിതി
  4. അംഗഭംഗം
  5. ന്യൂനചിഹ്നം
 2. ഊനകോണം, ന്യൂന-

  1. നാ.
  2. തൊണ്ണൂറുഡിഗ്രിയിൽ കുറഞ്ഞ അളവുള്ള കോണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക