1. ന്യൂനപദം

    1. നാ.
    2. ഒരു കാവ്യദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക