1. ന്യൂനാധിക

    1. വി.
    2. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുള്ള, തുല്യതയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക