1. ന്യൂസ്പേപ്പർ

    1. നാ.
    2. വർത്തമാനക്കടലാസ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക