1. ന്രസ്ഥി

    1. നാ.
    2. മനുഷ്യൻറെ അസ്ഥി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക