1. നൗചരൻ

    1. നാ.
    2. നാവികൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക