1. നൗയാനം

    1. നാ.
    2. കപ്പലോട്ടം, കപ്പലിൽ യാത്രചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക