1. നർത്തനൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. നടൻ
 2. നിർധനൻ

  1. നാ.
  2. ധനമില്ലാത്തവൻ, ദരിദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക