1. നർമദൻ

    1. നാ.
    2. നേരമ്പോക്കുകാരൻ, വിദൂഷകൻ, നർമസചിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക