1. നർമസുഹൃത്ത്

    1. നാ.
    2. തോഴൻ, കളിയിലും നേരമ്പോക്കിലും സഹകരിക്കുന്ന സ്നേഹിതൻ
    3. നർമസചിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക