1. നൽപ്പ്

    1. നാ.
    2. നന്നായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി, നന്മ, നല്ലത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക