1. പകച്ചി

    1. നാ.
    2. പകയുള്ള സ്ത്രീ (പകയൻ എന്നതിൻറെ സ്ത്രീലിംഗരൂപം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക