1. പകടി1

  1. നാ.
  2. കർമം
  3. പ്രകൃതിതത്ത്വം
 2. പകടി2

  1. നാ.
  2. പരിഹാസം
  3. (നാടോടിനാടകങ്ങളിലെ) വിദൂഷകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക