1. പകരി

  1. നാ.
  2. ചുറ്റൽ
  3. ഒരുതരം വെടിക്കോപ്പ്
 2. പാകാരി

  1. നാ.
  2. പാകദ്വിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക