1. പകരുക

    1. ക്രി.
    2. വച്ചുമാറുക
    3. ഒന്നിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആക്കുക
    4. ഭാവഭേദംവരുക
    5. രോഗം ഒരുവനിൽനിന്നു മറ്റൊരുവനു പിടിപെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക