1. പകലേ

    1. അവ്യ.
    2. പകലത്ത്
    3. നേരത്തെ (അസ്തമയത്തിനു മുൻപെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക