1. പകഴിയർ

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണരിൽ ഒരു ശാഖ. (പ്ര.) പകഴിയ ചരണത്താർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക