1. പകിട

    1. നാ.
    2. വൃഷണം
    3. ചൂതുകളിയിൽ ഉരുട്ടിക്കളിക്കാനുള്ള വസ്തു, കരു
    4. (ആല) കൗശലം, വഞ്ചന. (പ്ര.) പകിടപന്ത്രണ്ട് = വലിയഭാഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക