1. പകിട്ട്

  1. നാ.
  2. ആഭരണം
  3. വഞ്ചന
  4. ഉപായം
  5. ആഡംബരം
  6. മിരട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക