1. പകിഴം

    1. നാ.
    2. പവിഴം. (പ്ര.) പകിഴപ്പുറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക