1. പകുക്കുക

    1. ഗണിത.
    2. ഹരിക്കുക
    1. ക്രി.
    2. ഒന്നിനെ പലഭാഗങ്ങളാക്കുക, പങ്കിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക