1. പകുതി1, പാതി

    1. നാ.
    2. പങ്ക്
    3. രണ്ടായിപകുത്തതിൽ ഒന്ന്
    4. താലൂക്കിൻറെ ഒരു ഭാഗം, അംശം, കര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക