1. പക്കക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. അരിവെപ്പുകാരൻ
    3. ഭൃത്യൻ (പക്കത്ത് ഊണുകഴിക്കുന്നവൻ)
    4. പക്ഷത്തുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക