1. പക്കച്ചോറ്

    1. നാ.
    2. പക്കത്തിലെ ചോറ്, രാജാവിൻറെ ഭൃത്യന്മാർക്കുള്ള ചോറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക