1. പക്കിട

    1. നാ.
    2. പഴഞ്ചൻ, ഹീനമായ
    3. കീറിപ്പറിഞ്ഞ (തുണി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക