1. പക്ത്യ

    1. വി.
    2. ദഹനശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്ന
    3. പചിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക