1. പക്വത

  1. നാ.
  2. യോഗ്യത
  3. പാകംവന്ന അവസ്ഥ
  4. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾകൊണ്ടുവന്ന ബുദ്ധി വികാസം
 2. പികവധു, വധൂടി

  1. നാ.
  2. കുയിൽപ്പേട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക