1. പക്വാന്നം

    1. നാ.
    2. പക്വമായ അന്നം, പാകംചെയ്ത അന്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക