1. പക്വേഷ്ടകം

    1. നാ.
    2. ചുടുകല്ലുകൊണ്ടു നിർമിച്ചത് (വീടെന്നപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക