1. പക്ഷക്ഷയം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. ഒരു ചന്ദ്രമാസത്തിൻറെ രണ്ടുപകുതികളിൽ (കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൻറെയും ശുക്ലപക്ഷത്തിൻറെയും) ഓരോന്നിൻറെയും അവസാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക