1. പക്ഷകൻ

  1. നാ.
  2. പക്ഷക്കാരൻ, അനുചരൻ
 2. പാക്ഷികൻ1

  1. നാ.
  2. പക്ഷത്തിലുള്ളവൻ
 3. പാക്ഷികൻ2

  1. നാ.
  2. പക്ഷിയെപ്പിടിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക