1. പക്ഷഘാതം

  1. ആയുര്‍.
  2. ഒരു രോഗം, പക്ഷവാതം
  1. നാ.
  2. ഒരു പക്ഷത്തെ ഖണ്ഡിക്കൽ
 2. പക്ഷാഘാതം

  1. ആയുര്‍.
  2. ഒരു രോഗം, പക്ഷവാതം
  1. നാ.
  2. ഒരു പക്ഷത്തെ ഖണ്ഡിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക