1. പക്ഷചതുഷ്ടയം

    1. നാ.
    2. ആരംഭം വൃദ്ധി പരിണാമം ക്ഷയം ഇവ നാലും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക