1. പക്ഷചരം

    1. നാ.
    2. കൂട്ടത്തിൽനിന്നു തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ ആന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക