1. പക്ഷച്ഛിത്ത്

    1. നാ.
    2. പർവതങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ ഭേദിച്ചവൻ, ഇന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക