1. പക്ഷദ്വയം

    1. നാ.
    2. ഒരു മാസം (കൃഷ്ണപക്ഷവും ശുക്ലപക്ഷവും)
    3. വാദത്തിൻറെ രണ്ടുവശവും
    4. ചിറകുരണ്ടും (രണ്ടു ചിറകുകൾ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക