1. പക്ഷദ്വാരം

    1. നാ.
    2. ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വാതിൽ
    3. രണ്ടു പാളിയായിട്ടുള്ള വാതിൽ (ചിറകുപോലെയായതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക