1. പക്ഷധരൻ

    1. നാ.
    2. പക്ഷി
    3. പക്ഷചരൻ (ചന്ദ്രൻ, ആന)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക