1. പക്ഷപാതം

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം
    3. ഒരാളോട് അഥവാ ഒരു സംഘത്തോട് കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേകത, ഒരു പക്ഷത്തോടുള്ള ചായ്വ്
    4. സ്നേഹാധിക്യം
    5. ചിറകടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക