1. പക്ഷപാതി

  1. നാ.
  2. പക്ഷപാതമുള്ളവൻ
 2. പക്ഷിപതി

  1. നാ.
  2. ഗരുഡൻ
  3. സമ്പാതി
  4. ജടായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക