1. പക്ഷപുടം

    1. നാ.
    2. രണ്ടു ചിറകുകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക