1. പക്ഷപോഷണം

    1. നാ.
    2. ഒരു കക്ഷിയെ സഹായിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക