1. പക്ഷപ്പയറ്റ്

    1. നാ.
    2. ഒരു ആയുധവിദ്യാ പരിശീലനം (ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ ചന്ദ്രാദയം മുതൽ ചന്ദ്രാസ്തമയം വരെ നടക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക