1. പക്ഷവഞ്ചിതകം

    1. നാ.
    2. അഭിനയത്തിലെ അംഗചേഷ്ടകളിൽ ഒന്ന്, കൈകൾകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആംഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക